Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 PROIECT DECIZIE ETAPĂDE ÎNCADRARE

Detalii

Autor: APM Covasna,
Adăugat: 2014-10-07 09:50:00
Ultima actualizare: 2014-10-07 09:50:00

Taguri

PROIECT DECIZIE ETAPĂDE ÎNCADRARE

din 06.10.2014

 

Ca urmare a solicitării depuse de ORGANIZAŢIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII GHIDFALĂU, cu sediul în comuna Arcuş, satul Arcuş, nr. 109A, judeţul Covasna, fax: 0367.819.152,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6688/05.10.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şifaunei sălbatice, cu modificările şicompletările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate încadrul şedintei Comisiei de AnalizăTehnică din data de 18.10.2012, ca proiectul “Modernizarea şi retehnologizarea reţelei de irigaţii deţinute de O.U.A.I. Ghidfalău, plot 998 ha, judeţul Covasnapropus a fi amplasat în comuna Ghidfalău, satul Ghidfalău, intravilan, extravilan şi municipiul Sfântu Gheorghe, extravilan, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şinu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la punctul 1. litera c), corelat cu punctul 13 litera a);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – amplasamentul amenajat pentru irigaţii cu o suprafaţă totală de 998 ha se întinde atât pe teritoriul administrativ al comunei Ghidfalău, cât şi al municipiului Sfântu Gheorghe (cca. 149 ha). Alimentarea cu apă a sistemului de irigaţii se realizează din cursul de apă  Râul Olt, prin intermediul unei staţii de pompare de bază SPB situată în intravilanul localităţii Ghidfalău, pe malul stâng, aflată în proprietatea ANIF. Apa captată se distribuie la utilizatorii de apă prin intermediul unei staţii de pompare de punere sub presiune SPP1 amplasată la o distanţă de 20 m de râul Olt aparţinând O.U.A.I. Ghidfalău. În situaţia actuală  exploatarea reţelei existente este îngreunată de calitatea conductelor a căror uzură s-a accentuat dealungul anilor.

Obiectivul principal a investiţiei este reabilitarea prin extindere a Staţiei de ridicare de presiune SPP1, înlocuirea tuburilor din azbociment degradate cu tuburi din polietilenă la conducta de presiune, şi suplimentarea cu conducte noi pentru reducerea distanţei între antene de la 800 m la 400 m şi introducerea de antene noi.

Se prevede optimizarea modernizării şi retehnologizării sistemului de irigaţii, prin refacerea parţială a reţelei cu retehnologizarea staţiei de pompare prin următoarele lucrări:

 • înlocuirea conductelor de presiune vulnerabile, executate din azbociment (Dn 350, Dn300, Dn 250) cu conducte din PE; se propun a se executa conducte noi de presiune în lungime totală de L=5882 m;
 • dublarea numărului de antene prin introducerea între două antene existente a unori antene noi (reducerea distanţei dintre aripi la cca. 200-400 ml), cu lungimea înjumătăţită faţă de cele existente, executate din tuburi de PE, se propun a se executa antene noi în lungime totală de L=10251 m; traseul antenelor noi s-au prevăzut la marginea drumurilor de exploatoare agricole existente pentru o exploatare mai uşoară şi acces uşor la armăturile de secţionare şi aerisire;
 • schimbarea tuturor armăturilor pe conducte şi antenele care se păstrează;
 • se vor păstra conductele de presiune din tuburi PREMO (Dn 800, Dn 400), pe care din 2007 până în prezent au fost semnalate numai 2 defecţiuni majore, în scopul reducerii substanţiale a cheltuielilor (conductele de diametre mari sunt scumpe);
 • de-asemenea, din staţia de pompare SPP1, vor fi schimbate toate utilajele (pompele) şi echipamentele, cu unele moderne şi fiabile, care să aibă un randament ridicat, în scopul reducerii cheltuielilor de exploatare; Reabilitarea staţiei de pompare constă prin dotarea staţiei cu 3 electropompe cu carcasă în spirală Q = 275 l/s, H = 44 mCA. Din conducta de refulare se preia H = 20 mCA, presiunea de ieşire din pompe este de 64 mCA;
 • antenele existente din azbociment si PVC se vor păstra.

Prin lucrările proiectate se prevăd următoarele: eliminarea pierderilor de apă, asigurarea presiunii la aspersor minim 3 bar, reducerea consumului de energie prin scăderea presiunii de pompare de la 68 mCA la 60 mCA (conductele de legătură şi de udare nu fac obiectul prezentului proiect).

cumularea cu alte proiecte – în zonă nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte similare;

- utilizarea resurselor naturale: resurse de apă subterană;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de azbociment, deşeuri de polietilenă, deşeuri metalice, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Deşeurile de azbociment (conducte vechi înlocuite) vor fi gestionate conform HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, astfel încât să nu reprezinte o sursa de poluare a mediului.

- în faza de funcţionare se vor genera deşeuri de la reparaţii/revizii accidentale: deşeuri de azbociment, deşeuri de polietilenă, deşeuri metalice. Conform HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţa al acestora.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şialte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: demontarea, depozitarea temporară a conductelor de azbociment deteriorate se va face respectând HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) astfel încât să nu reprezinte o sursa de poluare a mediului;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate;

utilizarea existentă a terenului – terenuri agricole;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, proiectul utilizează apă captată din râul Olt pentru irigaţii;

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şibazine piscicole amenajate –  nu este cazul; 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impactul este local;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: nu vor fi schimbări profunde ale factorilor de mediu; impact nesemnificativ în perioada de execuţie;

d) probabilitatea impactului – în perioada de execuţie, în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şireversibilitatea impactului – impact nesemnificativ, reversibil.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. Se vor respecta prevederile HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;
 3. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 5. Respectarea prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 7. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate;
 8. Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 9. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 11. Obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatele de urbanism nr. 393/23.09.2014 (eliberat de Consiliul Judetean Covasna şi nr. 417/02.09.2014 (eliberat de Primăria Muncipiului Sfântu Gheorghe), şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţie de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul va notifica în scris APM Covasna la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale. Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                              Întocmit,

               Ing. Cornea Luminiţa                                                                                                   Ing. Farkas János


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.