Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Detalii

Autor: APM Covasna,
Adăugat: 2014-10-02 09:04:10
Ultima actualizare: 2014-10-02 09:04:10

Taguri

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

din data de 26.09.2014

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC M&P AGRO SRL, cu sediul în com. Cernat, str. Fuzi, nr. 405/A,jude?ul Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 4504 din data de 26.08.2014,înregistrare electronică nr. 315/16.09.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şifaunei sălbatice, cu modificările şicompletările ulterioare,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate încadrul şedintei Comisiei de AnalizăTehnică din data de 18.09.2014, că proiectul Forare pu? pentru iriga?iipropus a fi realizat în com. Turia, sat. Turia, extravilan, judeţul Covasna,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şinu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează înprevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, litera c);

- anunt public afi?at de titular în ziarul Szekely Hirmondo din data de 24.09.2014privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ?i în data de 25.09.2014 privind decizia etapei de incadrare;

- anun? public afi?at pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) din data de 15.09.2014;

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele: 

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii, care prevede execu?ia unui foraj hidrogeologic de explorare-exploatare pentru alimentare cu apă pentru iriga?ii culturi agricole. Acesta va fi amplasat în extravilanul localită?ii Turia, la nord de DN 11 Bra?ov-Tg. Secuiesc, pe versantul stâng al pârâului Valea Mare. Prin execu?ia forajului F3 unitatea inten?ionează să completeze deficitul de apa din precipita?ii pe perioada vegeta?iei culturilor agricole pentru irigarea terenurilor, cca. 20 ha.

Forajul cu adâncime de 90 m va fi executat în sistem hidraulic, cu recoltare de probe la sită ?i carotaj geofizic pentru stabilirea cu precizie a intervalelor poros permeabile. Forajul va fi echipat cu coloană unică de exploatare PVC ø180mm cu filtre PVC. Deasupra forajului de alimentare cu apă se va construi o cabină/un cămin în care se vor monta apometrul ?i vanele, cu suprafa?a de 2x2 m. În jurul forajului se va institui un perimetru de protec?ie cu regim sever ?i de restric?ie care va fi un cerc cu raza de 10 m având în centru forajul. Din suprafa?a de 20 ha ce se inten?ionează a se iriga, forajul va ocupa 314 mp.

- cumularea cu alte proiecte – în zonă există ?i deja ?i alte foraje pentru irigarea terenurilor agricole dar debitul captat este insuficient.

- utilizarea resurselor naturale: în faza de execu?ie se vor utiliza echipamente din PVC (coloană ?i filtre). Combustibilul utilizat pentru ac?ionarea instala?iei de foraj va fi motorina.

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri de construc?ie, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Se interzice depozitarea necorespunzătoare de materiale în afara amplasamentului.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şialte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: surse de zgomot ?i vibra?ii constituie: funcţionarea utilajelor (motorul instala?iei de foraj, angrenajele de transmisie, motocompresor), transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - se vor respecta cu stricteţe normativele de protec?ia muncii, PSI, de exploatare corectă a utilajelor şi prevederile fişelor tehnice de securitate.

- utilizarea existentă a terenului – teren properietate privată, în extravilanul localită?ii Turia, folosin?a actuală a terenului este arabil;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – investi?ia prevede executarea unui foraj pentru iriga?ii agricole. Având în vedere debitul mic preconizat ?i distan?a până la pu?urile învecinate, acesta nu va avea o influen?ă majora asupra acviferelor din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu aten?ie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şibazine piscicole amenajate – nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările se vor efectua în extravilanul loc. Turia, departe de zonele de locuit.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şireversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 1. solicitarea şi obtinerea tuturor avizelor ?i acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 351 din 11.08.2014 emis de Consiliul Jude?ean Covasna, precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;
 2. solicitarea ?i obtinerea actului de reglementare din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Române - SGA Covasna.
 3. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 4. respectarea prevederilor H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 5. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 6. pentru protecţia zonelor de locuit şi a sănătăţii populaţiei se vor respecta Ordinului M.S. nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 7. respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 9. se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
 10. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate. În urma lucrărilor efectuate pe amplasament suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură
 11. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 12. executantul forajului are obliga?ia să redea terenul ocupat în timpul execu?iei la starea iniţială (înlăturarea detritusului rezultat în urma săpării forajului);
 13. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 14. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, la terminarea lucrărilor se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;
 15. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 16. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

 

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţiade a solicita şi de a obţine revizuirea autorizaţiei de mediuconform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NEAGU Gheorghe

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autoriza?ii,                                                              Întocmit,

Ing. Cornea Lumini?a                                                                                  ecol. Balázsi Beáta


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.