Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE din 20.10.2014

Detalii

Autor: APM Covasna,
Adăugat: 2014-10-20 15:34:57
Ultima actualizare: 2014-10-20 15:34:57

Taguri

PROIECT DECIZIE ETAPĂDE ÎNCADRARE din 20.10.2014

 

Ca urmare a solicitării depuse de COSTEA GHEORGHE IULIAN P.F.A., cu sediul în oraşul Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 177, judeţul Covasna, proiectant S.C. P.C.S. AMBIENT S.R.L. Sfântu Gheorghe,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 5261/30.09.2014 (nr. registratură electronică 339/30.09.2014),în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şifaunei sălbatice, cu modificările şicompletările ulterioare,      

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate încadrul şedintei Comisiei de AnalizăTehnică din data de 16.10.2014, ca proiectul “Construire fermă zootehnicăpropus a fi amplasat în oraşul Covasna, intravilan, Tarla 15, judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şinu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare înprocedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1 litera e);

- în urma anunţurilor publice nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- Decizia APM Covasna nr. 8 din data de 28.04.2014 privind etapa de încadrare PUZ aferent;

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Covasna nr. 64/2014 cu privire la aprobarea PUZ aferent;

-  prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:   

Caracteristicile proiectului:

mărimea proiectului – amplasamentul cu suprafaţa totală de 10.000 mp se află în intravilanul ora?ului Covasna, în partea de nord a ora?ului, la cca. 1 km fa?ă de gara CFR Covasna. Terenul poate fi accesat de pe un drum local de exploatare derivat din DC 13, drumul care leagă Covasna de localitatea Tama?falău. Proiectul are ca scop realizarea unei unei ferme zootehnice, de capacitate medie, cca. 70 capete vaci în prima etapă, apoi în perspectivă dublarea capacită?ii ini?iale. Ferma zootehnică va cuprinde următoarele obiective ?i zone func?ionale: grajd vaci de lapte cu sală de muls (regim de înălţime parter, suprafaţa 826,11 mp, capacitate 70 capete), birou, vestiar, grup sanitar, magazie cereale şi atelier, grajd pentru vi?ei şi porcine (regim de înălţime parter, suprafaţa 165,14 mp), grajd pentru tineret bovin (suprafaţa 241,32 mp), platforme circula?ii carosabile, pă?une amenajată, ?opron utilaje, platformă pentru depozitare gunoi de grajd cu pereţi laterali (capacitate de depozitare 524 mc de gunoi), bazine vidanjabile din beton impermeabilizat pentru colectarea apelor uzate menajere, apelor uzate tehnologice şi de purine.

Asigurare utilităţi:

 • alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la re?eaua centralizată de alimentare cu apă a ora?ului Covasna; necesar de apa 1,198 l/s;
 • apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt colectate într-un bazin vidanjabil din beton impermeabilizat V=12 mc;
 • apele uzate tehnologice provenite de la sala de muls sunt colectate într-un bazin vidanjabil din beton impermeabilizat V=50 mc prevăzut cu separator de grăsimi;
 • apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea grajdului, platformelor sunt colectate într-un bazin vidanjabil impermeabil din beton V=50 mc;
 • dejecţiile lichide separate de pe platforma gunoiului de grajd sunt dirijate într-un bazin impermeabil de purine V=50mc;
 • apele meteorice se vor conduce prin rigole deschise spre spa?iile verzi amenajate;
 • alimentarea cu energie electrică se va face din re?eaua deja existentă în zona amplasamentului.
 • în zonă nu există re?ele de gaze naturale, încălzirea spa?iilor interioare se va realiza local, cu centrala termică pe bază de combustibil solid sau electrică.

cumularea cu alte proiecte – în zonă nu sunt propuse sau nu se află în curs de realizare alte proiecte similare;

utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

- producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în perioada de execuţie (deşeuri metalice, deşeuri de material plastic, deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantier etc.) vor fi depozitate selectiv şi preluate ulterior de către firme autorizate. Deşeurile rezultate în perioada de funcţionare: deşeurile menajere de la personal vor fi colectate selectiv în pubele şi predate la o firmă autorizată de salubritate; gunoiul de grajd va fi gestionat conform planului de management al dejecţiilor, avizat de către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna; 

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şialte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: se vor respecte prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005;

riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –  în perioada de execuţie se vor respecta cu stricteţe normativele de protectia muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

utilizarea existentă a terenului – teren intravilan conform Certificatului de urbanism nr. 98/15.09.2014, eliberat de Primăria Oraşului Covasna;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –  nu este cazul.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şibazine piscicole amenajate –  nu este cazul 

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul, amplaasmentul se află la o distanţă de cca. 1 km fa?ă de gara CFR Covasna;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 

-  Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor, prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor şi prin managementul corespunzător al dejecţiilor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şireversibilitatea impactului – potenţial impact redus.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legeanr. 49 din 7 aprilie 201, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din judeţ;

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;
 2. titularul va solicita şi va obţine de la SGA Covasna act de reglementare de gospodărire a apelor;
 3. titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;
 4. se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;
 5. se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel în afara amplasamentului;
 6. respectarea Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
 7. respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 8. respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 9. deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
 10. fertilizarea terenurilor cu gunoi de grajd se va face respectând prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005; Bazinul de purine propus va fi impermeabilizat;
 11. implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;
 12. pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale;
 13. obţinerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism nr. 98/15.09.2014 (eliberat de Primăria Oraşului Covasna) şi respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;
 14. titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
 15. titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul proiectului are obligaţia de a solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru includerea datelor care s-au modificat, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a Autorizaţiei de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale. Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                               Întocmit,

            Ing. Cornea Luminiţa                                                                                Ing. Farkas János


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.